ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

งานส่งเสริมสุขพภาพ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้รับนโยบายจาก นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ให้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง นำโดย ร.ต.ท.หญิง ชรัลดา เจริญพิภพ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวเครือจิต โชติชัยโรจน์กุล หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ นายธนกร บุญเจือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ นางสาวศิริพร ฉันทโสภณ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)