นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบออนไลน์

https://www.doe.go.th/prd/alien/news/param/site/152/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/63921