ทม.อ่างศิลา ส่งเสริมการใช้สิทธิ์สวัสดิการประกันสังคมของพนักงานจ้าง จัดโครงการถ่ายทอดความรู้สำหรับผู้ประกันตน

วันที่ 17 พ.ย. 65 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน พ.ศ. 2565 ให้กับพนักงานจ้างเทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว เกิดทัศนคติที่ดีต่อสำนักงานประกันสังคม ลดปัญหาข้อร้องเรียน รวมทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกันตนอีกด้วย โดยมีนางสาวอัมพา เกษรักษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)