“อัคคีภัย ภัยใกล้ตัวป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร 038 397 220 หรือ 199 (แจ้งเหตุสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 24 ชั่วโมง

ความรู้เบื้องต้นเมื่อเผชิญเหตุเพลิงไหม้

– วิธีป้องกันเพลิงไหม้

– การปฏิบัติตนกรณีเกิดเพลิงไหม้

– วิธีใช้งานถังดับเพลิง

– การเลือกใช้ถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับประเภทเชื้อเพลิง

– ความปลอดภัยก่อนเข้าพักในอาคาร

– การอพยพออกจากพื้นที่เพลิงไหม้

close(x)