กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนสุขุมวิท คลองบางโปรง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองอ่างศิลา ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาด เก็บขยะ และตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมือง บริเวณถนนสุขุมวิท คลองบางโปรง และถนนมิตรสัมพันธ์

close(x)

 

 

 

close(x)