การใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงอาคารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งานระบบพิจารณาการขอใบอนุญาต กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ▶️ ▶️ https://permit.dpt.go.th/

close(x)

 

 

 

close(x)