ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 72 พ.ศ.2563 เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร

close(x)

 

 

 

close(x)