เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ร่วมเป็นภาคีความร่วมมือโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” ระยะที่ 5

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ร่วมเป็นภาคีความร่วมมือโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” ระยะที่ 5 โดยกองสาธารณสุขฯ ได้จัดทำโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันให้เกิดการรณรงค์คัดแยก รวบรวม และนำกล่องยูเอชทีที่รวมรวมได้เข้าสู่กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล ส่งมอบเป็นอุปกรณ์การศึกษาให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตารบอดทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากสถานที่ฝั่งกลบขยะมูลฝอยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของหน่วยงาน
close(x)

 

 

 

close(x)