เทศบาลเมืองอ่างศิลา ยกระดับประสิทธิภาพ : ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

คะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น และได้รับการจัดลำดับที่สูงขึ้นทุกประเภท

close(x)