สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลา เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารจาก บริษัท ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง จำกัด

สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลเมืองอ่างศิลา เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารจาก บริษัท ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง จำกัด
.
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มคนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมนำผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา และผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารจากบริษัท ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง จำกัด ไปมอบให้กับคนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 15 ราย เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
.
กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นกองทุนที่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประชาชนที่ประสงค์แบ่งปันน้ำใจ สามารถบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของสมทบเข้ากองทุนฯ ติดต่อได้ที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 เพื่อขอรับใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษี หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1

close(x)

 

 

 

close(x)