การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ด้วยปรากฏว่า มีประชาชนมาใช้บริการเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

          กองช่าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อการดำเนินการที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 31 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ เว้นแต่ เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นคำขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นกรณีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

          ประชาชนที่มีข้อสงสัย หรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทรศัพท์ 038 142 100 ต่อ 121 ในวันและเวลาราชการ

close(x)

 

 

 

close(x)