ทม.อ่างศิลา เร่งเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางระบายน้ำ จัดเตรียมกระสอบทรายพร้อมรับมือพายุโนรู และติดตามแก้ปัญหาระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง

ทม.อ่างศิลา เร่งเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางระบายน้ำ จัดเตรียมกระสอบทรายพร้อมรับมือพายุโนรู และติดตามแก้ปัญหาระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง
.
วันที่ 27 กันยายน 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำตามจุดต่างๆที่ทางเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเครื่องมือ อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งบางพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มทำให้เกิดน้ำท่วมขัง หรือบางพื้นที่มีปัญหาการระบายน้ำ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวของเมืองและชุมชนรวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เปิดเผยว่า ช่วงนี้มีฝนตกเป็นประจำทุกวันทำให้บางพื้นที่ประสบปัญหาการระบายน้ำ เทศบาลฯ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เข้าดำเนินการบรรเทาปัญหาในจุดที่ประชาชนแจ้งมาและส่วนหนึ่งได้รับรายงานข้อมูลจากสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) นอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมพร้อมรับมือพายุโนรูที่คาดว่าจะมีฝนตกหนัก โดยเร่งจัดเก็บขยะ วัชพืช หรือสิ่งกีดขวางทางน้ำภายในคูคลองและช่องทางระบายน้ำให้มีความคล่องตัวมากที่สุด เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด พร้อมทั้งได้ระดมพนักงานจัดเตรียมกระสอบทรายไว้ที่บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้ประชาชน หรือเคลื่อนย้ายนำไปป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้ทันทีที่ได้รับข้อมูลหรือได้รับการประสานงานมาจาก ส.ท. หรือ ผู้นำชุมชนต่างๆ
.
ทั้งนี้ หากประชาชนประสบความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังหรือปัญหาการระบายน้ำ สามารถแจ้งได้ที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลทุกเขต หรือโทรประสานงานได้ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุเทศบาลเมืองอ่างศิลา โทรศัพท์ 038 397 220 ตลอด 24 ชั่วโมง
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)