นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 12 ราย

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสุทธิ กลมกลอม นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ พร้อมนำผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเครื่องอุปโภค-บริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 12 ราย เป็นการแบ่งปันน้ำใจจากกองทุนฯเพื่อส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต และบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)