การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอเชิญผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน โดยเกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2505 ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2506 ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีสัญชาติไทย และผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ติดต่อลงทะเบียนและยื่นคำขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ สำนักปลัดเทศบาลชั้น 1 เทศบาลเมืองอ่างศิลา ภายในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

***ทั้งนี้ หากท่านไม่ลง ทะเบียนภายในวันที่ 29 กันยายนนี้ ท่านจะเสียสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตลอดทั้งปีงบประมาณ

สอบถามรายละเอียด โทร 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103

close(x)