เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนขจัดความยากจนคนเมืองชล”

ด้วยอำเภอเมืองชลบุรี โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้ง “กองทุนขจัดความยากจนคนเมืองชล” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ด้อยโอกาส ประสบปัญหาความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนขจัดความยากจนคนเมืองชล” ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุน “ขจัดความยากจนคนเมืองชล” เลขที่บัญชี 228-0-47911-7

สอบถามเพิ่มเติม โทร 038 278149 (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ)

close(x)

 

 

 

close(x)