มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานภาคสนาม

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะพนักงานภาคสนามสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง โดยมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานภาคสนามที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
โอกาสนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น กลุ่มพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องผู้ที่มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายพนา พูลสุข สังกัด กองช่าง
2. นางสาวจเร สุดประสงค์ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. นางสาวเครือวัลย์ บาระเมศ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. นายณรงค์ จันทร์เชย สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา