สรุปผลการดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์ จ.ชลบุรี

ตามที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สรุปผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

close(x)

 

 

 

close(x)