สภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เห็นชอบงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2566 เกือบ 300 ล้านบาท มุ่งเน้นพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ

สภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เห็นชอบงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2566 เกือบ 300 ล้านบาท มุ่งเน้นพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ
.
ที่สภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า ต้องขอบคุณประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เกือบ 300 ล้านบาท เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองอ่างศิลาตามแนวนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยในปีงบประมาณปี 2566 ได้จัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ ตลอดจนการสร้างชุมชนเ พื่อมุ่งไปสู่เมืองอัจฉริยะ และมุ่งเน้นการดูแลสภาพแวดล้อมด้านสาธารณสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาโดยเฉพาะการเก็บขนมูลฝอยการติดเชื้อ อีกทั้งมุ่งเน้นที่จะสร้างสวนสาธารณะเป็นปอดแห่งใหม่ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโครงการที่จะสร้างภาพลักษณ์ของเทศบาลเมืองอ่างศิลารวมตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ของดีเมืองอ่างศิลา ให้ประชาชนทั่วไปทราบ สร้างเมืองรองของการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงต่อไป ซึ่งภายหลังจากนี้เมื่อผู้ว่าการจังหวัดชลบุรี ให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 2566 แล้ว ก็จะนำไปสู่การบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่าตามแผนงาน โครงการที่ได้วางแนวทางไว้อย่างระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)