คนเมืองอ่าง สุขภาพดี 2565 ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคให้ประชาชนฟรี เกือบ 1,000 คน นายกฯเตรียมสานต่อโครงการปีต่อไป ขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับบริการมากขึ้น

คนเมืองอ่าง สุขภาพดี 2565 ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคให้ประชาชนฟรี เกือบ 1,000 คน นายกฯเตรียมสานต่อโครงการปีต่อไป ขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับบริการมากขึ้น
.
วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี ตามโครงการตรวจคัดกรองป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ “คนเมืองอ่าง สุขภาพดี” ปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 จากที่กำหนดไว้ 3 ครั้ง มีผู้สนใจลงทะเบียนและเข้ารับการตรวจสุขภาพรวมทั้ง 3 ครั้ง เกือบ 1,000 คน โดยเทศบาลฯร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นำทีมบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ตามโปรแกรมการตรวจคัดกรองโรคพื้นฐาน อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งปากมดลูก ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า เอกซเรย์ปอด ตรวจระบบการทำงานของสายตา เป็นต้น
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า โครงการตรวจสุขภาพที่จัดขึ้นในปีนี้ ในภาพรวมถือว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรบุคคลของเทศบาลฯที่มีความปรารถนาให้ประชาชนมีสุขภาพดีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาด้านอื่นๆ โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ได้ทราบข้อมูลความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของตนเองแล้วทำการรักษาก่อนที่จะเกิดโรคจนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิต โดยผลการตรวจสุขภาพ 2 ครั้งที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่ามีประชาชนบางส่วนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคและทางทีมแพทย์จะให้คำแนะนำในการรักษาต่อไป ถือเป็นความสำเร็จของโครงการที่ทำให้ประชาชนได้ทราบปัญหาสุขภาพของตนเองแล้วเข้ารับการักษาอย่างถูกต้อง สำหรับคำแนะนำจากประชาชนและข้อมูลที่ได้จากโครงการตรวจสุขภาพในปีนี้ เทศบาลฯจะนำไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้ดียิ่งขึ้น
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)