นิทรรศการสุดยอดภาพถ่าย “อ่างศิลาบ้านฉัน” ทม.อ่างศิลา มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้กับเจ้าของผลงาน ผู้ถ่ายทอดความงดงามและความประทับใจผ่านภาพถ่ายเมืองอ่างศิลา

นิทรรศการสุดยอดภาพถ่าย “อ่างศิลาบ้านฉัน” ทม.อ่างศิลา มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้กับเจ้าของผลงาน ผู้ถ่ายทอดความงดงามและความประทับใจผ่านภาพถ่ายเมืองอ่างศิลา
.
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมชมนิทรรศการภาพถ่าย ตามโครงการประกวดภาพถ่าย “อ่างศิลาบ้านฉัน” โดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้นำภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1, 2 และ 3 จำนวน 3 ภาพ รางวัลชมเชย จำนวน 20 ภาพ และภาพที่ผ่านการคัดเลือกอีก 77 ภาพ รวม 100 ภาพ มาจัดแสดงให้ผู้สนใจได้รับชมความสวยงามของเมืองอ่างศิลาผ่านภาพถ่าย โดยภาพถ่ายทั้ง 100 ภาพดังกล่าว จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ต่อไป
.
จากนั้น ก่อนการประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดภาพถ่าย โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานชื่อ “น้ำลงให้รีบตัก” ของนายนรชัย กุลเวศภัทรวงศ์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานชื่อ “ศาลเจ้าหน่าจา วิจิตรล้ำค่าคู่อ่างศิลา” ของ น.ส.จิรา ชุมศรี และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ผลงานชื่อ “ภาพตะวันลาลับเจ้าก็กลับคืนรัง” ของนายศุภกร ผ่านวงษ์
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)