ทม.อ่างศิลา จัดหลักสูตรฝึกอาชีพให้ประชาชน เพิ่มทางเลือกเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

ทม.อ่างศิลา จัดหลักสูตรฝึกอาชีพให้ประชาชน เพิ่มทางเลือกเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคบางแสน นำโดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน จัดโครงการอบรมกลุ่มอาชีพ หลักสูตร “อาหารทานเล่น” เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความสนใจพัฒนาและฝึกอาชีพเสริมด้านอาหารเข้ามาเรียนรู้และฝึกฝนกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ได้จัดหลักสูตรแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ที่ 19 – 20 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 1 อบรมการทำบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน และ กะหรี่ปั๊บ รุ่นที่ 2 อบรมการทำสลัดโรลปูอัด และเปี๊ยะกุหลาบ
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า เทศบาลเมืองอ่างศิลา พยายามสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ หรือมีอาชีพและรายได้เสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันที่อาจจะประสบความยากลำบากในการประกอบอาชีพหรือมีรายได้ลดลง ซึ่งในอนาคตจะขยายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอื่นด้วย เช่น กลุ่มผู้พิการ เป็นต้น
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)