เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมแสดงความยินดี ยกย่องบุคลากรดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมแสดงความยินดี ยกย่องบุคลากรดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
.
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) ก่อนเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น นางสังวรณ์ กระชั้น นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ในโอกาสเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องผู้ที่มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น โดยมีบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
1. นายณรงค์ฤทธิ์ แสงศิวะฤทธิ์ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. นายวิเชษฐ์ พาระ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองคลัง
3. นายดนัย มณีวงศ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)