สภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ผ่านร่างเทศบัญญัติ 7 ฉบับรวด ให้นายกเทศบาลเมืองคุมสิ่งแวดล้อม

สภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ผ่านร่างเทศบัญญัติ 7 ฉบับรวด ให้นายกเทศบาลเมืองคุมสิ่งแวดล้อม
.
นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา กล่าวว่าสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอ่างศิลา 7 ฉบับ รวดตามที่นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เสนอเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองที่ชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ทำให้การควบคุมกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เกิดอุปสรรคและปัญหาส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาเนื่องจากหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดที่เคยบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 ไม่สอดคล้องสภาพสังคมที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บางกรณีไม่เคยมีการประกาศใช้มาก่อน อาทิเช่นการควบคุมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นต้น จึงเสนอร่างเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จำนวน 7 ฉบับ เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการกำกับ ควบคุม ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้อยู่อย่างปกติสุข โดยภายหลังจากนี้ เมื่อสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติทั้ง 7 ฉบับแล้ว จะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเห็นชอบก่อนที่จะประกาศบังคับใช้ต่อไป
.
ขณะที่นายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ทั้ง 18 คน ที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงและมีการเสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติทั้ง 7 ฉบับ 3 วาระรวดอย่างเป็นเอกฉันท์ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่นายกเทศบาลเมืองอ่างศิลา นำเสนอตามแนวทางคำแนะนำของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารตามนโยบายที่เคยแถลงต่อสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ในการดูแลความปกติสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมต่อไป

close(x)