ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและผ่านการคัดเลือกตามโครงการประกวดภาพถ่าย “อ่างศิลาบ้านฉัน”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและผ่านการคัดเลือกตามโครงการประกวดภาพถ่าย “อ่างศิลาบ้านฉัน” ประจำปีงบประมาณ 2565

***รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล ตามแนบท้ายประกาศ***

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 – 3

– รางวัลชมเชย จำนวน 20 ภาพ

– ผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดภาพถ่าย จำนวน 77 ภาพ

(รวมจำนวน 100 ภาพ)

– กำหนดพิธีมอบรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. – 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา)

close(x)

 

 

 

close(x)