ผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมประมูลทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพของเทศบาลเมืองอ่างศิลา จำนวน 98 รายการ มีผู้เสนอราคาสูงสุด 3,000,000 ล้านบาท โดยราคากลางตั้งไว้ 1,555,357 บาท

ผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมประมูลทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพของเทศบาลเมืองอ่างศิลา จำนวน 98 รายการ มีผู้เสนอราคาสูงสุด 3,000,000 ล้านบาท โดยราคากลางตั้งไว้ 1,555,357 บาท
.
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) เทศบาลเมืองอ่างศิลา ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 98 รายการ ราคากลางตั้งไว้ เป็นเงิน 1,555,357 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลสู้ราคาจำนวนมาก ซึ่งมีผู้ที่เสนอราคาสูงสุดและชนะการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) สูงกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 1,444,643 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)