การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรณีผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ต้องรีบไปลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่อง ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา
close(x)

 

 

 

close(x)