ฝึกฝนต่อเนื่อง “สร้างทีม สู่เมืองอัจฉริยะ”

ฝึกฝนต่อเนื่อง “สร้างทีม สู่เมืองอัจฉริยะ”
.
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมเดอะเซส บางแสน จังหวัดชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นวันที่สองของโครงการพัฒนาศักยภาพ “สร้างทีม สู่เมืองอัจฉริยะ” โดยมีนายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะ ติวเข้มสร้างความพร้อมให้บุคลากรมีความพร้อมรองรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และว่าทีร้อยตรี วีรชัย โมกขเวศ และคณะ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยจัดกิจกรรมเสริมสร้าง Mindset เติมเต็มการใช้แนวคิดให้กับบุคลากร
.
ทั้งนี้โครงการพัฒนาศักยภาพ “สร้างทีม สู่เมืองอัจฉริยะ” มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความตระหนักในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานและบริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ยังเน้นฝึกอบรมสร้างแรงกระตุ้นในการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความโปร่งใส เพื่อผลักดันบุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลามีศักยภาพ และมีความพร้อมในการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริการประชาชน

close(x)

 

 

 

close(x)