องค์กรผู้ใช้น้ำ เป็นมิติใหม่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามที่ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 กำหนด

close(x)

 

 

 

close(x)