การขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการสับปะรด ปี 2565

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบในการขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นแหล่งผลิตสับปะรด ในฐานะคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ดำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ทั้ง 5 ด้าน (การเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้า การกระจายผลผลิต การส่งเสริมการบริโภค การส่งเสริมการแปรรูป และการส่งเสริมการปรับแผนการผลิต เพื่อการบริโภคสด) ตามแผนระดับจังหวัด

โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 16 จังหวัด ที่มีพื้นที่เป็นแหล่งผลิตสับปะรด ใช้กลไกคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) และประสานพาณิชย์จังหวัดในฐานะเซลล์แมนจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางฯ ดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ทราบโดยตรง