ทม.อ่างศิลา เสริมทักษะการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้สถานศึกษา ครบ 7 แห่ง หวังช่วยลดความสูญเสียในชุมชน

ทม.อ่างศิลา เสริมทักษะการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้สถานศึกษา ครบ 7 แห่ง หวังช่วยลดความสูญเสียในชุมชน
.
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนวัดเสม็ด และโรงเรียนวัดเตาปูน ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งที่ 6 และ 7 ที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดทีมวิทยากรไปถ่ายทอดความรู้และทักษะการระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 โดยเน้นเรื่องทฤษฎีการเกิดไฟ และการฝึกปฏิบัติระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย สามารถนำทักษะที่ฝึกฝนมาไปใช้ในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมตามสถานการณ์
.
สำหรับในปี 2565 เทศบาลเมืองอ่างศิลา กำหนดเป้าหมายฝึกอบรมให้กับสถานศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพระตำหนักมหาราช โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม โรงเรียนบ้านปากคลองโรคนาค โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม โรงเรียนวัดเสม็ด ละโรงเรียนวัดเตาปูน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)