เด็กอ่างศิลาฯ ติวเข้มทักษะการดับไฟเบื้องต้น ลดความสูญเสียในสถานการณ์อัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ

เด็กอ่างศิลาฯ ติวเข้มทักษะการดับไฟเบื้องต้น ลดความสูญเสียในสถานการณ์อัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ
.
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองอ่างศิลา ปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยระดมนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการระงับอัคคีภัย ลงพื้นที่โรงเรียนพระตำหนักมหาราช และโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ถ่ายทอดความรู้และทักษะการระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียน ตามแผนการโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2565 โดยเน้นเรื่องทฤษฎีการเกิดไฟ และการฝึกปฏิบัติระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย สามารถใช้ทักษะที่ฝึกฝนมาไปใช้ในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า ในปี 2565 เทศบาลฯมีเป้าหมายฝึกอบรมให้กับสถานศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพระตำหนักมหาราช โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม โรงเรียนบ้านปากคลองโรคนาค โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม โรงเรียนวัดเสม็ด ละโรงเรียนวัดเตาปูน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)