เทศบาลเมืองอ่างศิลา เสริมความรู้เด็กและเยาวชน ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

เทศบาลเมืองอ่างศิลา เสริมความรู้เด็กและเยาวชน ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
.
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนางดรุณี สวนหนองแวง รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมติดตามพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ซึ่งเริ่มดำเนินกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลาเป็นแห่งแรก จากเป้าหมายสถานศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพระตำหนักมหาราช โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม โรงเรียนบ้านปากคลองโรคนาค โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม โรงเรียนวัดเสม็ด ละโรงเรียนวัดเตาปูน โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็นด้านทฤษฎีการเกิดไฟ การฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า เทศบาลฯ มีแนวทางป้องกันปัญหาจากอัคคีภัยเพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)