คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาท ตามโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2565” จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาท ตามโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2565” จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
.
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2565” โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น นางสังวรณ์ กระชั้น และนายสุทธิ กลมกล่อม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนายวชิระ เนตรน้อย ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการ และคณะทำงานดำเนินการกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาท ตามโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2565” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรม ในการส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้อง หลังฟ้อง และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้เจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)