ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ (ตึกแดง) ถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลา และบริเวณหน้าวัดโกมุทรัตนาราม ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

กำหนดการประชุม วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น.

สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศาลาวัดโกมุทรัตนาราม ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
  2. เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยกรอกหมายเลข Meeting ID : 983 0761 9413 Passcode : 812751 หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในแบบตอบรับการประชุมที่แนบมาเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
close(x)

 

 

 

close(x)