“เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกัน” ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แบ่งปันน้ำใจจากกองทุนสวัสดิการฯ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ พร้อมนำผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 13 ราย ในพื้นที่ ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี เพื่อส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข และบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นกองทุนที่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประชาชนที่ต้องการร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุนฯ ติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลฯ โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)