เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://project.enconfund.go.th/ ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565

close(x)

 

 

 

close(x)