ทม.อ่างศิลา ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย ร่วมแก้ปัญหาจำนวนประชากรสุนัขและแมว กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น นายสุทธิ กลมกล่อม และนางสังวรณ์ กระชั้น สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะประชาชนในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว จัดขึ้นภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา(วัดอ่างศิลา) ซึ่งบูรณาการร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งให้ความรู้แก่เจ้าของสุนัขและแมว การสาธิตการดูแลควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาอีกด้วย

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า ได้กำหนดให้การลดจำนวนสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคเป็นภารกิจสำคัญ โดยเฉพาะสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและสัตว์จรจัด เป็นการควบคุมไม่ให้สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดที่เป็นพาหะมากเกินความดูแล จึงบูรณการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปอย่างยั่งยืน  โดยงานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงประมาณ 300 คน ที่ดูแลสัตว์เลี้ยงประมาณ 600 ตัว เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพีแรม จำกัด(ชลบุรี) ที่ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายในการร่วมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชน

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา