เทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดทีมชุดใหญ่พ่นสารเคมีและแจกทรายอะเบท ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านปึก

เทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดทีมชุดใหญ่พ่นสารเคมีและแจกทรายอะเบท ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านปึก
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก ลงพื้นหมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 6 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี เพื่อรณรงค์และให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งทำการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)