เทศบาลเมืองอ่างศิลา ระดมบุคลากรลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ระดมบุคลากรลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ลงพื้นที่ภายในหมู่บ้านปิยวัฒน์ บางแสน ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี ระดมบุคลากรดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาอย่างต่อเนื่อง
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)