ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)