เทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้ความรู้ผู้ปกครอง ป้องกันโรคมือ เท้า ปากและโรคติดต่อสำคัญในช่วงฤดูฝนแก่บุตรหลาน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้ความรู้ผู้ปกครอง ป้องกันโรคมือ เท้า ปากและโรคติดต่อสำคัญในช่วงฤดูฝนแก่บุตรหลาน
.
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา จัดกิจกรรมรณรงค์การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากและโรคติดต่อ สำคัญก่อนช่วงฤดูกาลระบาดสำหรับสถานศึกษา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ อาทิเช่น โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก ฯลฯ แก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพบุตรหลานในช่วงฤดูฝน
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)