เด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมระลึกถึงพระคุณของคุณครู ในโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมระลึกถึงพระคุณของคุณครู ในโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
.
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ นำเด็กนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ในโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ให้นักเรียนได้เรียนรู้และซึมซับแบบอย่างของการแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และระลึกถึงพระคุณของคุณครู โดยมีนายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคุณครู ร่วมรับมอบพานดอกไม้ ธูป เทียน จากเด็กๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นระหว่างครูกับเด็กนักเรียน
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)