“เทศบาลเมืองอ่างศิลา ไม่ทิ้งกัน” สร้างเครือข่ายคนพิการและผู้ดูแล ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์

“เทศบาลเมืองอ่างศิลา ไม่ทิ้งกัน” สร้างเครือข่ายคนพิการและผู้ดูแล ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งชมรมคนพิการ ตามที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรี และสมาคมคนพิการภาคตะวันออก ได้เชิญชวนคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้ามาร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ก่อนจะดำเนินการประชุมจัดตั้งชมรมคนพิการ โดยประธานชมรมคนพิการที่ได้รับเลือกจากที่ประชุม ได้แก่ นางสาวศุภวรรณ เฉยศิริ ซึ่งจะทำหน้าที่ผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อประสานการดำเนินงานและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการต่อไป
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)