หัวหน้าส่วนราชการ

  1. นายพนมกร ตันวัฒนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  2. นางสาวอัมพร รุ่งมโน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
  3. นางดรุณี สวนหนองแวง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา
  4. นางเชษฐ์สุดา สเตเฟ่นส์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา
  5. นางบุษรินทร์ อิสสระพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
  6. ร.ต.ท.หญิง ชรัลดา เจริญพิภพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  7. นายฤทธิณรงค์ วิจารณปัญญา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง