สำนักปลัด

ปฏิบัติงานอำนวยการ ด้านระบบสารบรรณ และงานเลขานุการสภา การบริหารงานเพื่ออำนวยการจัดประชุมบริหาร งานเลือกตั้งตลอดจนบุคลากรในองค์กร นอกจากนี้ยังมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เฝ้าระวังภัยในพื้นที่ เพื่อบรรเทาทุกข์ หรือให้การช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ทันท่วงที

งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เป็นอีกภารกิจ ที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้อง การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การย้าย การขอเลขที่บ้าน การทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น รวมถึงการเก็บบันทึกและรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริการและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดปฏิบัติราชการของส่วนในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้

ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

  • งานเลขานุการ
  • งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย

  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • งานรักษาความสงบ
  • งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
  • งานนิติการ

ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย

  • งานพัฒนาชุมชน
  • งานสังคมสงเคราะห์