สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

 1. นายสุทธิ กลมกล่อม
 2. นางกัลยา สันหกรณ์
 3. นายสมาน นภาโชติ (รองประธานสภาเทศบาล)
 4. นายสมศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

 1. นายเศรษฐวิทย์ ปิยะนีรนาท
 2. นางวรรณา ไกรโสภณ
 3. นายจักรินทร์ โกฏจันทึก
 4. นายสุวิน พูลสุข
 5. นายสมนึก ทองเทศ
 6. นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

 1. นายภาราดร รุ่งเรืองศิลาทิพย์
 2. นายคมกฤษณ์ สอนศรี
 3. นายธีรยุทธ พันธุเวช
 4. นายกิตติสัณห์ ยังสำราญชัย
 5. นายจิรทีป ร่มเกตุ
 6. นายพันอนันต์ บุญมาก (ประธานสภาเทศบาล)