ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

close(x)

 

 

 

close(x)