ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

คณะผู้บริหาร


หัวหน้าส่วนราชการ

นายมนูญ วิวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา

038 142 100 ถึง 4 ต่อ 119

นางสาวพิสมัย ไขแสง
รองปลัดเทศบาล
038 142 100 ถึง 4 ต่อ 115
นางดรุณี สวนหนองแวง
รองปลัดเทศบาล
038 142 100 ถึง 4 ต่อ 119
นางณัฏฐ์ธนัญ สถาพรภิญโญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางจิตติมา จุกสีดา
ผู้อำนวยการกองคลัง
038 142 100 ถึง 4 ต่อ 106
นายวุฒิศักดิ์ สุริโย
ผู้อำนวยการกองช่าง
038 142 100 ถึง 4 ต่อ 121
ร.ต.ท.หญิง ชรัลดา เจริญพิภพ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
038 142 100 ถึง 4 ต่อ 111
นางบุษรินทร์ อิสสระพล
ผอ.กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ
038 142 100 ถึง 4 ต่อ 114
นางสาวตติมาลย์ บัวหอม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

038 142 100 ถึง 4 ต่อ 108
นายพนมกร ตันวัฒนกุล
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

038 142 100 ถึง 4 ต่อ 117