กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การชีวอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้มีบริการเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมสิ่งแวดล้อม จัดบริการรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บได้อยู่ในบ้านเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย

  • งานธุรการ
  • งานการเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย

  • งานวางแผนสาธารณสุขชุมชน
  • งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  • งานสัตวแพทย์
  • งานรักษาความสะอาด

ฝ่ายบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย

  • งานเผยแพร่และฝึกอบรม
  • งานป้องกันและควบคุมโรค
  • งานส่งเสริมสุขภาพ
  • งานศูนย์บริการสาธารณสุข