กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เน้นการปฏิบัติด้านการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดทำงบประมาณรายจ่าย การรายงานติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามนโยบายผู้บริหารการจัดทำรายงานและสถิติข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการวิจัยและประเมินผลภาพรวมของเทศบาล

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ เป็นการวางแผนพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อ เพื่อการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น พัฒนาระบบสาระสนเทศ และเว็บไซต์ของเทศบาล ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนครอบคลุมดูแล การรับเรื่องร้องทุกข์ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา สอบสวนข้อเท็จจริง รับปรึกษาและแนะนำชี้แจงกฎหมาย ให้บริการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย

  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • งานงบประมาณ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ประกอบด้วย

  • งานบริการและเผยแพร่วิชาการ